Kisgyermeknevelő – Belvárosi Bóbita Bölcsőde

Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde
Belvárosi Bóbita Bölcsőde


kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

0 – 3 éves korosztályú gyermekek nevelése – gondozása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ); vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező:védőnő, szakoktató, pedagógus szakképzettségű személy, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) – [kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) képesítéssel rendelkező személy esetén]
 • Kézműves-technikai jártasság, hangszertudás
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Orvosi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben eltöltött – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Végzettség(ek)et igazoló dokumentumok másolata
 • Hatósági bizonyítvány (erkölcsi bizonyítvány), amellyel igazolja azt a tényt, hogy a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • Nyilatkozat arról, hogy a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja:

A nyertes pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlója választja ki az állásinterjút követően. A döntésről a pályázók az elbírálást követően írásban értesülnek. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Erika intézményvezető nyújt, a 93/900-741 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-8/2021 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.

vagy

 • Személyesen: Lukács Erika intézményvezető, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja (www.nagykanizsa.hu)
 • Kanizsa Hetilap
 • Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde honlapján (https://bolcsode-nagykanizsa.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével. A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://bolcsode-nagykanizsa.hu honlapon szerezhet.


Bölcsődei dajka

Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde
Meseház Bölcsőde

bölcsődei dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Attila u. 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakörhöz tartozó főbb feladatok: a bölcsőde környezetének, helyiségeinek tisztán tartása, takarítása; a kisgyermeknevelő munkájának segítése, a gyermekek biztonságos nevelésének, gondozásának háttérmunkájának biztosítása. Ellátja azokat a rendszeres, vagy alkalmai jellegű feladatokat, amelyet a bölcsődevezető feladatkörébe utal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Jó kommunikációs képesség
 • Motiválhatóság
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Orvosi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Gyermekintézményben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes önéletrajz
 • Végzettség(ek)et igazoló dokumentumok másolata
 • Hatósági bizonyítvány (erkölcsi bizonyítvány), amellyel igazolja azt a tényt, hogy a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • Nyilatkozat arról, hogy a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. december 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Erika intézményvezető nyújt, a 93/900-741 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-9/2021., valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei dajka.

vagy

 • Személyesen: Lukács Erika intézményvezető, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja:

A nyertes pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlója választja ki az állásinterjút követően. A döntésről a pályázók az elbírálást követően írásban értesülnek. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja (www.nagykanizsa.hu)
 • Kanizsa Hetilap
 • Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde honlapján (https://bolcsode-nagykanizsa.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével. A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 176. § (3b) bekezdés a) pontja szerint az újonnan létesített jogviszonyban a bölcsődei dajka munkakört betöltő személynek a munkakör betöltésének napjától számított 12 hónapon belül kell megfelelnie a 2. számú mellékletben a munkakör ellátásához megállapított képesítési követelményeknek.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://bolcsode-nagykanizsa.hu honlapon szerezhet.


Bölcsődevezető

Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde
Meseház Bölcsőde

bölcsődevezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. január 1 – 2026. december 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Attila u. 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kisgyermeknevelő munkakör betöltése mellett a Meseház Bölcsőde vezetése, irányítása a munkaköri leírásban szereplő feladatok és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján. Az intézmény közfeladata: gyermekek napközbeni ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklet I. rész I. Alapellátások 2. C) pontja szerinti iskolai végzettség,  
 • vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • a Kjt. 20. § (2c) és (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai életrajzát,
 • a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát,
 • a Meseház Bölcsőde vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programját,
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amellyel igazolja azt a tényt, hogy a Gyvt. 10/A.§ (1) bekezdés a)- d) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Gyvt. 10/A. §(1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy amennyiben vezetőképzésben nem vett részt, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 1 éven belül letételét.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Erika intézményvezető nyújt, a 93/900-741 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-10/2021 , valamint a munkakör megnevezését: bölcsődevezető .

vagy

 • Személyesen: Lukács Erika intézményvezető, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával – véleményezi. A kinevezésről a kinevezési jogkör gyakorlója, az intézményvezető dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja (www.nagykanizsa.hu)
 • Kanizsa Hetilap
 • Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde honlapján (https://bolcsode-nagykanizsa.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével. A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://bolcsode-nagykanizsa.hu honlapon szerezhet.


Tájékoztatás a bölcsődei jelentkezéssel kapcsolatban

A Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde tagbölcsődéibe a felvétel önkéntes, kérelemre történik, melyet a szülő / törvényes képviselő terjeszthet elő.

A kérelmező a bölcsődei jelentkezést írásban, és személyesen nyújthatja be az intézmény vezetőjéhez.

A felvételi kérelemhez csatolandó dokumentumok:

 • a gyermek és a felvételt kérő szülő/törvényes képviselő lakcímkártyájának másolati példányát,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolati példányát
 • a gyermek TAJ- kártyájának másolati példányát
 • munkáltatói igazolást vagy szándéknyilatkozatot
 • nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvétel esetén az oktatási, képzési intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást,
 • az illetékes Munkaügyi Kirendeltség igazolását a munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvétel idejéről
 • a szülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolást,
 • az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolását,
 • egyedülállóság esetén a Kormányhivatal igazolását emelt családi pótlék folyósításáról
 • sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztése és gondozásra jogosult gyermek esetén a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleményét
 •  tartós betegségről vagy ételallergiáról szakorvosi vélemény másolati példányát

A bölcsődei ellátást lehetőség szerint a gyermek lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez, illetve a szülők munkavégzési helyéhez legközelebbi tagbölcsődében kell biztosítani. A szülő az erre vonatkozó kérését a felvételi kérelem előadása során jelezheti. A szülőnek joga van ahhoz, hogy megválassza azt az intézményt, melyre gyermeke nevelését, gondozását bízza. A szabad tagbölcsőde választása kizárólag üres férőhely megléte esetén lehetséges.

A bölcsődei jelentkezéskor az ellátás igénybevételének kezdő időpontja a jelentkezéstől számított hat hónap időtartamot nem haladhatja meg.

Az intézmény vezetője a bölcsődei felvételi kérelmek elbírálásáról, a bemutatott igazolások alapján legkésőbb minden év április 30-ig írásban értesíti a szülőket.

Üdvözöljük!

Üdvözöljük a Nagykanizsai Egyesített Bölcsődék weboldalán.

Oldalunk fejlesztés alatt áll, hamarosan naprakész információkat teszünk közzé bölcsődéink működéséről.