Bölcsődevezető

Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde
Meseház Bölcsőde

bölcsődevezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. január 1 – 2026. december 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Attila u. 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kisgyermeknevelő munkakör betöltése mellett a Meseház Bölcsőde vezetése, irányítása a munkaköri leírásban szereplő feladatok és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján. Az intézmény közfeladata: gyermekek napközbeni ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklet I. rész I. Alapellátások 2. C) pontja szerinti iskolai végzettség,  
 • vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • a Kjt. 20. § (2c) és (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai életrajzát,
 • a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát,
 • a Meseház Bölcsőde vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programját,
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amellyel igazolja azt a tényt, hogy a Gyvt. 10/A.§ (1) bekezdés a)- d) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Gyvt. 10/A. §(1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy amennyiben vezetőképzésben nem vett részt, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 1 éven belül letételét.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Erika intézményvezető nyújt, a 93/900-741 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-10/2021 , valamint a munkakör megnevezését: bölcsődevezető .

vagy

 • Személyesen: Lukács Erika intézményvezető, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával – véleményezi. A kinevezésről a kinevezési jogkör gyakorlója, az intézményvezető dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja (www.nagykanizsa.hu)
 • Kanizsa Hetilap
 • Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde honlapján (https://bolcsode-nagykanizsa.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével. A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://bolcsode-nagykanizsa.hu honlapon szerezhet.